«Лялькове диво»

«Лялькове диво» 11.12 — 26.12/2018

Виставка авторських ляльок та живопису в МВЦ «Музей історії міста Києва».

Учасники проекту:

Валерій БОНДАРЕНКО — х у д о ж н и к, к о л е к ц і о н е р.
Н а р о д и в с я в 1973 р. с.Борки ( Х а р к і в с ь к а обл.), Україна. Колекціонує ляльок з 2005 року. С ь о г о д н і колекція Валерія Б о н д а р е н к а і Влади Дикань ( д р у ж и н и х у д о ж н и к а ), та Олексія Нужного – найбільше зібрання старовинних японських ляльок у Європі, експонується, як о к р е м и й п р о е кт «Старовинні японські л я л ь к и» в музеях України. Навчався лялькової майстерності в І. Дж. Т е й л о р а (США).
Валерій Бондаренко учасник міжнародних виставок і проектів, п е р е м о ж е ц ь конкурсу «Л я л ь к а Року» премія «Пандора», Макса-Оскара-Арнольда ( Нойштадт-бай-Кобург, Німеччина).

Юлія В О Л О Д А Р С Ь К А .
Народилась у місті Дніпро, Україна. Х у д о ж н и к, викладач Японської школи шовкової флористики T a n j o b a n a.
С т в о р ю є художні л я л ь к и з самозастигаючих полімерних матеріалів та текстилю.
Юлія Володарська б р а л а участь у численних ук р а ї н с ьких та міжнароднихпроектах, зокрема: «Натхнення»(м.Дніпро),
«М о д н а л я л ь к а» (м. Київ), в и с т а в к а х авторських л я л ьок у Ризі (Латвійська Республіка),
«Фестиваль професійного мистецтва ляльок Європи», Празі (Чеська Республіка) «Doll Prague».
Живе та працює в місті Дніпро.
Роботи знаходяться у приватних збірках світу.

Рената ГОЛАШЕВСЬКА — АДАМЧИК Варшава, Польща.  Закінчила театрально — кінематографічну ш к олу. За освітою художник-педагог. Протягом багатьох років мала справу з дітьми з і нтелектуальною недостатністю, як педагог — вихователь та професійний терапевт. Створює художні л я л ь к и з овечої вовни та тканини з 2011р. Працює за власною т е х н о л о г і є ю. Брала у ч а с ть у численних польських та м і ж н а р о д н их проектах, зокрема: BWA (Варшава, С к і р н е віце, Кельце Польща), Театр Арлекін (Лодзь, Польща), Фентезійний фестиваль у ф о р т е ці Модлін (Модлін, Польща), Фотовиставка «Л я л ь к и» Влодзімеж П а в л о в а, «М о д н а л я л ь к а» (м. К и ї в), виставках
авторських ляльок у Ризі (Латвійська Республіка) «Фестиваль професійного мистецтва ляльок Європи», у Празі (Чеська Республіка) «Doll Prague». Роботи знаходяться у приватних колекціях світу.

Катерина К А Л І Н І Н А. Народилась і живе в Києві. Навчалась в ДХСШ ім. Т.Г Шевченка 1988-1995  клас  ж и в о п и су. Закінчила НАОМА (2006 р.) факультет ж и в о п и с у відді ле ння сценографії та екранних мистецтв, Дипломна   р о б о т а
з н а х о д и т ь с я в Музеї Видатних Діячів України.
2008-2014рр. з а й м алась а в т орською дерев’яною  л я л ь к о ю. Займається порцеляною з 2014 року.
Б р а л а участь в міжнародних виставках авторської  л я л ь к и в Україні, Чехії, Росії. Твори знаходяться в приватних к о л е к ц і я х    У к р а ї н и, Р о с і ї, Ч е х і ї, І з р а ї л я, С Ш А.

Олена К О Р О С Т Е Л Ь О В А Художник. Київ, Україна. Закінчила ш к о л у образотворчого мистецта та Київський інститут н а р о д н о г о господарства (КIНГ). 1983-2008 рр. займалась керамікою. З 2 0 0 9 р. займається авторською порцеляновою художньою лялькою. Брала участь в 40 міжнародних проектах та в и ста вках авторської х у д о ж н ь о ї л я л ь к и. Т в о р и знаходяться в приватних колекціях України, Великобританії, С Ш А, Австралії, Німеччини, Чехії, Росії, І т а л і ї, Н і д е р л а н д і в.

Катерина КОСЬЯНЕНКО — український художник. 
Член Нац і о н а л ь н о ї спілки художників України (з 2002р.). Народилась в Києві в 1978 р.
Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та а р х і т е к т у р и (Київ, 2002 р.). Відбулося 27 персональних виставок живопису та графіки художниці, вони пройшли в Україні, Франції, Польщі та Об’єднаних АрабськихЕміратах.  Відзнаки: Перший Приз Осіннього Салону в галузі живопису (1 er PRIX de PENTURE des Amis du SALONE D’AUTOMNE). Париж , Франція (2003),  Грант Президента України для обдарованої молоді (2004), Срібна медаль Академії  мистецтв України, за т в о р ч і досягнення (2006), – 5-а Премія в галузі живопису ( 5 Premio Pittura Lorenzo di Magnifico) і м е д а л ь «Лоренцо Медичі» VII Бієнале  сучасного м и ст е ц т в а у Флоренції, Італія (2009), Стипендiя Мiнiстра Культури і Національної спадщини Республiки Польща «G A U D E P O L O N I A » (2011),
Мистецька премія «Київ» ім. С. Шишка (у галузі образотворчого мистецтва), 2018.

Анастасія К А Ц А Н
Художник,  куратор проекту «Лялькове д и в о».
Н а р о д и л а с ь в Києві в 1982р.
Закінчила К и ї в с ь к и й державний і н с т и т у т декоративно-прикладного мистецтва і д и з айну ім. М. Бойчука.  Створює х у д о ж н і л я л ь к и  з  с а м о з а с т и г а ю ч и х полімерних м а т е р і а л і в та текстилю з 2004р. Б р а л а участь у ч и с л е н н и х    українських в и с т а в к о в и х проектах галереї Парсуна та виставках авторських ляльок:«Модна лялька» (м. Київ,), у Мюнстері (Н і м е ч ч и н а) «Лялькова в е с н а »,  у Ризі (Л а т в і й с ь к а Республіка) , «Фестиваль професійного мистецтва ляльок Європи», у Празі (Чеська Республіка) «Doll Prague».
Роботи знаходяться у приватних колекціях в Україні та за її межами.

Сергій ПІВНЮК — Архітектор, художник-графік.

Тамара П І В Н Ю К  Архітектор, художник.
Н а р о д и л а с ь в Києві в 1974 р. Закінчила К и ї в с ь и й Університет Б у д і в н и ц т в а та Архітектури.
Художніми л я л ь к а м и захопилась 10 років тому. Працює з порцеляною та самозастигаючими п о л і м е р н и м и м а т е р і а л а м и.
На с ь о г о д н і член американської організації
л я л ь к а р і в N I A D A (National Institute of American Doll Artists). Переможець професійних конкурсів
художньої ляльки Dollart-формат — 2013р,
Helen Bullard Award Филадельфія 2014р)
Н а р о д и л а с ь в Києві в 1974 р. Закінчила К и ї в с ь и й Університет Б у д і в н и ц т в а та Архітектури.
Художніми л я л ь к а м и захопилась 10 років тому. Працює з порцеляною та самозастигаючими п о л і м е р н и м и м а т е р і а л а м и.  На   с ь о г о д н і член американської організації   л я л ь к а р і в N I A D A (National Institute of American Doll Artists). Переможець професійних конкурсів   художньої ляльки Dollart-формат — 2013р,
Helen Bullard Award Филадельфія 2014р).